Skip to main content

Activitats > Formació

Finalitzada la sensorització de la casa de palla


Ja estem registrant dades de temperatura per a l’anàlisi de la demanda energètica de l’habitatge construït amb palla per a la cooperativa Okambuva.

Hem instal.lat sensors de temperatura ambient en 3 punts diferents de l’interior de l’habitatge i 4 sensors per a mesurar la temperatura interior de cadascuna de les parets de la casa. També hem situat sensors en l’exterior de l’habitatge per a controlar la temperatura ambient.

Les dades les registrem cada 5 minuts amb sensors DS18B20 per a temperatura i DHT11 per a humitat, i amb un Arduino ONE.


  • La fase de mesures es la primera en la nostra anàlisi comparativa de la demanda energètica de la construcció amb palla enfront dels materials convencionals. Aquesta primera fase es prolongarà fins a final d’any.Ací us podeu descarregar el codi del datalogger per a Arduino en format .ino:

Una vegada finalitzada la fase de mesurament els següents passos seran:

  • Calibrar el model de l’habitatge en Cypetherm, i construir el model tèrmic complet amb ajuda de dades preses d’una estació meteorològica pròxima.
  • Determinar l’Anàlisi del Cicle de Vida amb el software SimaPro: des de l’extracció de la palla fins a l’enderrocament i posterior reutilizació de la palla, passant pel transport al lloc de construcció i l’ús durant la vida útil.
  • Elaborar l’Anàlisi Econòmic comparativa de cost-benefici entre l’habitatge de palla i un habitatge convencional.

Amb aquest projecte esperem contribuir a quantificar ed forma més precisa la contribució a la lluita contra el canvi climàtic de la construcció que incorpora la palla com a material. Estudis previs han establit que la construcció amb palla redueix substancialment el CO2 emés fins a 800 kg de CO2 per cada metre cúbicde formigó substituït. Amb el nostre estudi aspirem a

determinar aquest factor en condicions locals i reals.

A més de contribuir a reduir el CO2 emés en la construcció, la palla ofereix altres propietats aïllants, de resistència al foc, durabilitat i, molt important, un baix cost.

Més informació:

«Estem analitzant la demanda energètica d’un habitatge construït amb palla»

Codi del datalogger

Constructors de l’habitatge: Cooperativa Okambuva