Skip to main content
  • La Càtedra de Transició Energètica Urbana UPV, juntament amb la resta de col·laboradors del projecte ACTIVAGE a la ciutat de València, ha realitzat un estudi centrat en el consum energètic de les persones majors de 65 anys i de recursos econòmics mitjans i baixos, a fi de determinar el seu potencial vulnerabilitat energètica.
  • Les dades de temperatura i humitat registrades per sensors en les seues llars s’han creuat amb enquestes sobre els seus hàbits energètics i condicions de l’habitatge.
  • L’anàlisi mostra com un gran nombre dels participants, persones majors de 65 anys, de recursos econòmics mitjans o baixos, i que passen gran part del seu temps soles, tenen a casa unes temperatures i/o humitat de risc potencial per a la seua salut.
  • Entre les mesures proposades, la Càtedra de Transició Energètica Urbana UPV ha elaborat una guia per als usuaris que, juntament als recursos de l’Oficina de l’Energia de València, millorarà l’assessorament a la ciutadania.

El passat projecte Activage (2018-2021) va tindre per objectiu la cerca de solucions tecnològiques enfront dels problemes derivats de l’envelliment de la població i la seua necessitat de cures. La ciutat de València, sota la coordinació de Las Naves, va liderar aquest projecte a través de l’execució d’una prova pilot mitjançant la qual es va desenvolupar, entre altres, un sistema de monitoratge de centenars de persones majors a través de sensors a l’interior de les seues llars. Entre els aspectes a monitorar, es van recollir dades de la temperatura, humitat relativa i registre de presència en les diferents estades de la llar.

Des de la Càtedra de Transició Energètica Urbana UPV, juntament amb la PIME tecnològica Mysphera, es va realitzar un filtrat d’aquestes dades, seleccionant als participants que presentaven temperatures i humitat més crítiques a l’hivern i/o a l’estiu, a la sala d’estar i el dormitori. Es van identificar els casos més vulnerables en funció del major o menor temps d’exposició registrat en aquestes condicions.

Aquesta anàlisi va mostrar com un gran nombre dels participants, persones majors de 65 anys, de recursos econòmics mitjans o baixos, i que passen gran part del seu temps soles, tenien a casa unes temperatures i/o humitat de risc potencial per a la seua salut. Segons l’Organització Mundial per a la Salut (OMS), el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i altres guies de bones pràctiques, és recomanable que les persones d’avançada edat tinguen a casa una temperatura de confort anual entre 20 °C i 24 °C, i una humitat relativa entre el 40% i el 60%. Entre els participants de l’estudi, es va observar que, de mitjana, un terç del temps passat a casa, patien temperatures allunyades de les recomanades. En concret, es van obtindre mitjanes de 16,7 °C a l’hivern i de 28,2 °C a l’estiu durant aqueixes franges de risc, registrant-se diversos casos de temperatures en la llar inferiors a 12 °C o superiors a 35 °C a l’hivern i estiu, respectivament. Quant a la humitat, l’estudi va reflectir el gran problema que suposa per a la ciutat de València, registrant-se mitjanes en les llars de 63% i 53% a l’estiu i hivern respectivament i arribant a extrems de 85% en alguns casos.

A més de l’anàlisi de dades per sensors, les tres entitats socials col·laboradores Atenzia, GESMED (Gestió Socio Sanitària al Mediterrani) i ISIBENESTAR (Iniciativa Social Integral per al Benestar), van fer enquestes als participants més crítics sobre les condicions del seu habitatge i els seus hàbits en el consum energètic. En general, es va detectar un parc d’habitatges antic i l’ús d’electrodomèstics antiquats. A l’hivern, sistemes de calefacció basats principalment en radiadors o estufes de gas i altres sistemes ineficients o fins i tot de risc com brasers. A l’estiu, ventiladors i sistemes d’aire condicionat instal·lats però que molts preferien no usar per la despesa que suposa. Quasi la meitat van declarar tindre problemes a mantindre condicions climàtiques adequades en la llar deguda a motius econòmics.

Finalment, la Càtedra de Transició Energètica Urbana UPV va elaborar una guia per als usuaris que, juntament als recursos de l’Oficina de l’Energia de l’Ajuntament de València, ofereix una sèrie de recomanacions personalitzades sobre la base de les dades disponibles per a cadascun, per a aconseguir un major confort en la llar, així com una major eficiència i estalvi en la factura energètica. Aquesta guia està sent entregada actualment per les tres entitats socials esmentades als participants del programa que s’han percebut més crítics. S’espera així que aquestes persones majors prenguen consciència del risc per a la salut que suposen una temperatura i humitat inadequades en la llar, i puguen prendre acció amb mesures de major o menor envergadura. Igualment, se’ls proporciona informació sobre els recursos públics disponibles, com el bo social energètic o l’Oficina de l’Energia de València com a lloc d’assessorament ciutadà.

 

Més informació sobre ACTIVAGE: