Skip to main content

Inicio >

Activitats

Al septembre del 2019 hem començat a treballar en l’actualització del potencial fotovoltaic de la ciutat de València que ja vam fer en 2018 per al projecte ProSumE

Ara pretenem incorporar un model més realista per al càlcul de les trajectòries del sol i generació d’energia. També volem realitzar una anàlisi tecnicoeconòmica ajustada al nou escenari normatiu del RD 244/2019. Per a això desenvoluparem el model de càlcul mitjançant codi R, el que permetrà automatitzar càlculs i escalar en la quantitat d’edificis estudiats.

Per què actualitzar l’estudi del ProSumE? D’una banda els costos de la fotovoltaica han descendit significativament; per un altre, els canvis en el marc regulador, en particular el Reial Decret 244/2019 d’autoconsum, promulgat a l’abril, modifiquen substancialment els períodes de retorn.

A més, l’estudi contribuirà a la formació d’un estudiant del Màster Universitari en Enginyeria Industrial de la E.T.S. Enginyers Industrials de València.

Seguim així la lìnia començada amb la participació en el projecte ProSumE, que ja va estimar en 2018 el potencial fotovoltaic  de diferents instal.lacions típiques (habitatge amb abocament a xarxa, aïllada per autoconsum, instal.lació comercial, etc.) a la ciutat de València.

Actualització Març 2020: Enllaç al Treball Fi de Máster de Enrique Fuster, resultat del projecte.

Més informació: